ANUNȚURI

Școala Nr. 2 angajează administrator

Şcoala gimnazială „Nicolae Titulescu“ Buzău (Şcoala nr. 2), organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea pentru o perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de administrator cu jumătate de normă.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

–  cetățenia română și domiciliul în România;

– să cunoască limba română, scris și vorbit;

-vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-capacitate deplină de exercițiu;

-o stare de sănătate corespunzătoare postului

– să îndeplinească condițiile de studii / vechime sau alte condiții specifice postului

– să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului ori autorității, care împiedică înfăptuirea justiției ,de serviciu ori în legătură cu serviciul,  infracţiuni de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, în afara cazului în care a intervenit reabilitarea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice:

–  studii universitare de licență sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;

– vechime în învățământ minimum 5 ani;

– cunoștințe operare S.E.A.P.;

– cunoștințe utilizare și administrare baze de date.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 02.03.2020 până la ora 15.00, urmând ca în data de 09.03.2020 la ora 10.00 să se desfăşoare proba scrisă, în data de 12.03.2020 la ora 11.00 – proba practică iar pe data de 17.03.2020 la ora 10.00 proba interviu.

Pentru a se înscrie la cocurs cei interesaţi vor depune  dosarul de concurs ce va cuprinde următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs;

– copia unui act de identitate valabil;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor

– copii documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;

– copie carte de muncă/adeverință care atestă vechimea în muncă

– cazierul judiciar / declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția;

– adeverință medicală eliberată cu maxim 6 luni înainte de data derulării concursului

– curriculum vitae.

Dacă la dosar se depune declarația pe proprie răspundere cu privire la antecedentele penale, în cazul în care candidatul este declarat admis la selecția dosarelor, candidatul are obligația de a depune la dosar, originalul cazierului judiciar, până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actul de identitate, documentele de studii și cartea de muncă/adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Cei care doresc informaţii suplimentare privind desfăşurarea concursului  şi bibliografia se pot adresa la Şcoala gimnazială „Nicolae Titulescu“ Buzău (Şcoala nr. 2) situate în str. George Coşbuc nr. 5, tel. 0238.713.105.

Articole relaționate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close