Știrile zileiUTILE

La câți ani se schimbă buletinul?

Cartea de identitate, cartea de identitate electronică, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate, definesc actul de identitate, potrivit O.U.G. 97/2005, R. Cu acestea se face dovada identităţii, a cetăţeniei, a adresei de domiciliu şi, respectiv, a adresei de reşedinţă.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:

– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;

– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;

– 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

– permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reședința. Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor ori terţelor persoane împuternicite de aceştia prin procură notarială.

În situaţia în care solicitantul se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură specială obţinută la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv. Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea aplicată pe aceasta. În cuprinsul procurii trebuie să se regăsească scopul pentru care a fost eliberată, respectiv depunerea cererii şi/sau ridicarea actului de identitate, şi motivul/motivele eliberării actului de identitate.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

Cetăţenii se pot prezenta, în cazul expirării termenului de valabilitate al actului de identitate, în vederea eliberării unuia nou, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile.

În toate celelalte situaţii prevăzute de lege (în cazul împlinirii vârstei de 14 ani, dacă s-a modificat numele, prenumele titularului, data ori locul naşterii; în cazul schimbării domiciliului, în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor,; în cazul atribuirii unui nou CNP; în cazul deteriorării actului de identitate; în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; în cazul schimbării sexului; în cazul anulării)cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.

În cazul actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile, titularii pot solicita oricând preschimbarea lor.

Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului pană la data înmânării noului document.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate.

Cartea de identitate provizorie se eliberează cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţă în România.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate provizorii este de 1 an.

Furtul actului de identitate trebuie reclamat la unitatea de poliţie a localităţii pe raza căreia s-a produs, în termen de 24 de ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea documentului, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă.

Pentru cetăţenii netransportabili, care solicită eliberarea unui act de identitate, există posibilitatea ca terţe persoane să se prezinte la ghişeu cu un act medical doveditor al stării de sănătate ce nu permite deplasarea, completează un formular şi primeşte informaţiile necesare.

Informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Articole relaționate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close