UTILE

Angajări la Spitalul Județean de Urgență Buzău

Spitalul Județean de Urgență Buzău organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții specifice comitetului director:

 • director financiar-contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice:

Criterii generale pentru director financiar-contabil:

 • au domiciliul stabil ui România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a utiot fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice pentru directorul financiar-contabil:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime in specialitatea studiilor;
 • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu*.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente pentru directorul financiar-contabil:

 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 • curriculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;
 • proiectul de specialitate.

Dosarele de înscriere se prezintă la secretarul comisiei de concurs, respectiv la dl. Pătrașcu Sorin, în vederea certificării copiilor actelor cu originalele, iar ulterior se depun la registratura Spitalului Județean de Urgență Buzău, până la data de 17.03.2020, ora 15.00.

Taxa de concurs -150 lei, plătită la casieria unității.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență Buzău, Str. Stadionului nr. 7, și va consta în următoarele probe de evaluare:

 • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • interviul de selecție.

Calendar de concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului director al S.J.U. Buzău:

 • denumirea postului – director financiar-contabil.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

17.03.2020. ora 15.00 – termen limită de înscriere a candidaților;

18.03.2020, ora 11.00 – verificarea dosarelor de concurs;

18.03.2020, ora 16.00 – afișarea rezultate selecția dosarelor de concurs;

19.03.2020. ora 16.00 – depunere contestații verificare dosare;

20.03.2020 – afișare rezultate contestații selecția dosarelor;

24.03.2020. ora 09.00 – proba scrisă;

24.03.2020, ora 14.00 – susținerea proiectului de specialitate și a interviului de selecție;

25.03.2020, ora 16.00 – afișarea rezultatelor concursului;

26.03.2020. ora 16.00 – depunerea eventualelor contestații;

27.03.2020 – soluționarea eventualelor contestații și afișare a rezultatelor finale ale concursului.

Temele-cadru pentru proiectul/lucrarea de specialitate, bibliografia de concurs și metodologia de desfășurare a concursului sunt disponibile pe site-ul unității https://www.spitalulbuzau.ro/ și la Serviciul R.U.N.O.S.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Județean de Urgență Buzău, Serviciul Resurse Umane, la telefon 0287/20689, int. 207.


De asemenea, Spitalul Județean de Urgență Buzău organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții specifice comitetului director:

 • director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice:

Criterii generale pentru director medical:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 • pentru directorul medical:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • pentru directorul medical:
  • cererea de înscriere;
  • copie de pe actul de identitate;
  • copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
  • copie de pe certificatul de medic specialist;
  • curriculum vitae;
  • adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
  • cazierul judiciar;
  • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • proiectul de specialitate.

Dosarele de înscriere se prezintă la secretarul comisiei de concurs, respectiv la dl. Pătrașcu Sorin, în vederea certificării copiilor actelor cu originalele, iar ulterior se depun la registratura Spitalului Județean de Urgență Buzău, până la data de 16.03.2020, ora 15.00.

Taxa de concurs – 150 lei, plătită la casieria unității.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență Buzău, Str. Stadionului nr. 7 și va consta în următoarele probe de evaluare:

 • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • interviul de selecție.

Calendar de concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului director al S J.U. Buzău:

 • denumirea postului – director medical.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • 16.03.2020, ora 15.00 – termen limită de înscriere a candidaților,
 • 17.03.2020, ora 11.00 – verificarea dosarelor de concurs;
 • 17.03.2020, ora 16.00 – afișare rezultate selecția dosarelor de concurs;
 • 18.03.2020, ora 16.00 – depunere contestații verificare dosarelor;
 • 19.03.2020 – afișare rezultate contestații selecția dosarelor;
 • 23.03.2020, ora 09.00 – proba scrisă;
 • 23.03.2020, ora 14.00 – susținerea proiectului de specialitate și a interviului de selecție;
 • 24.03.2020, ora 16.00 – afișarea rezultatelor concursului;
 • 25.03.2020, ora 16.00 – depunerea eventualelor contestații;
 • 26.03.2020 – soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor finale ale concursului.

Temele-cadru pentru proiectul/lucrarea de specialitate, bibliografia de concurs și metodologia de desfășurare a concursului sunt disponibile pe site-ul unității https://www.spitalulbuzau.ro/ și la Serviciul R.U.N.O.S.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Județean de Urgență Buzău, Serviciul Resurse Umane la telefon 0287/20689, int. 207.


Tot în luna martie, Spitalul Județean de Urgență Buzău organizează concurs pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri.

La concurs/examen se pot înscrie candidași care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice:

Criterii generale pentru director de îngrijiri:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra stalului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor lapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice pentru directorul de îngrijiri:

 • sunt asistenți medicali generaliști principali;
 • au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente pentru directorul de îngrijiri:

 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 • copia certificatului de absolvire a examenului de grad principal;
 • cumculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • proiectul de specialitate.

Dosarele de înscriere se prezintă la secretarul comisiei de concurs, respectiv la dl. Pătrașcu Sorin, în vederea certificării copiilor actelor cu originalele, iar ulterior se depun la registratura Spitalului Județean de Urgență Buzău, până la data de 18.03.2020, ora 15.00.

Taxa de concurs – 150 lei, plătită la casieria unității.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență Buzău, Str. Stadionului nr. 7, și va consta în următoarele probe de evaluare:

 • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • interviul de selecție.

Calendar de concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului director al S.J.U. Buzău:

 • denumirea postului – director de îngrijiri.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • 18.03.2020, ora 15.00 – termen limită de înscriere a candidaților;
 • 19.03.2020, ora 11.00 – verificarea dosarelor de concurs;
 • 19.03.2020, ora 16.00 – afișare rezultate selecția dosarelor de concurs;
 • 20.03.2020, ora 16.00 – depunere contestații verificare dosare;
 • 23.03.2020 – afișare rezultate contestații selecția dosarelor,
 • 25.03.2020, ora 09.00 – proba scrisă;
 • 25.03.2020, ora 14.00 – susținerea proiectului de specialitate și a interviului de selecție;
 • 26.03.2020, ora 16.00 – afișarea rezultatelor concursului;
 • 27.03.2020, ora 16.00 – depunerea eventualelor contestații;
 • 30.03.2020 – soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor finale ale concursului.

Temele-cadru pentru proiectul/lucrarea de specialitate, bibliografia de concurs și metodologia de desfășurare a concursului sunt disponibile pe site-ul unității https://www.spitalulbuzau.ro/ și la Serviciul R.U.N.O.S.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Județean de Urgență Buzău, Serviciul Resurse Umane, la telefon 0287/20689, int. 207.

Articole relaționate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close